Jak wygląda regulamin pracy w Twojej firmie?

Regulamin pracy jest stworzonym na potrzeby konkretnego zakładu pracy wewnętrznym aktem prawnym, któremu podlegają na równi pracownik, jak i pracodawca. Regulamin tworzony jest oparciu o Kodeks Pracy, z którym nie może pozostawać w sprzeczności, i jest dostosowany do specyfiki prowadzonej przez daną firmę działalności. Każdy nowo przyjęty pracownik ma obowiązek zapoznania się z treścią regulaminu pracy, co zresztą potwierdza pisemnie w oświadczeniu, które zostaje dołączone do jego akt osobowych.

Prawo każdej firmy

Zarówno potężne, jak i mniejsze firmy działają w oparciu o wewnętrzne prawo, czyli reguły obowiązujące wszystkich jej pracowników, bez względu na zajmowane stanowisko, staż, czy rodzaj wykonywanej pracy. Regulamin obowiązujący w konkretnym miejscu pracy odnosi się do organizacji i trybu pracy, ustala porządek pracy i związane z nim prawa i obowiązki zarówno pracownika, jak i pracodawcy. Regulamin trzeba i warto znać, bo jego znajomość pozwala na skuteczne pilnowanie i dochodzenie swoich praw.

Co powinien zawierać regulamin pracy?

Oto najważniejsze punkty, które powinny znaleźć się w każdym tego rodzaju dokumencie prawa wewnątrzzakładowego:

– informacja o metodach organizacji pracy i wymaganym sposobie zachowania się pracowników podczas pracy, przed pracą, jak również po jej zakończeniu
– informacja o systemach i rozkładach czasu pracy oraz przyjętych okresach rozliczeniowych
– informacja o terminie, miejscu, czasie i formie wypłaty wynagrodzenia i pozostałych należnych świadczeń pracowniczych
– informacja o tym, które godziny dany pracodawca zalicza do pracy porą nocną
– spis niezbędnych narzędzi pracy, rodzaju należnej odzieży i obuwia ochronnego i innych środków ochrony indywidualnej, w tym środków higieny, przy czym dotyczy to zarówno pracowników fizycznych, jak i biurowych
– wykaz prac zabronionych kobietom, jak również pracownikom młodocianym
– wykaz prac i stanowisk dozwolonym pracownikom młodocianym
– zasady zawiązane z bezpieczeństwem pracy, higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, jak również środki i metody zabezpieczenia pracowników przed ryzykiem zawodowym wynikającym z rodzaju wykonywanej pracy
– określenie sposobu potwierdzenia obecności w pracy, jak również sposobu usprawiedliwienia nieobecności w pracy

Czy w każdym miejscu pracy obowiązuje regulamin pracy?

Nie, małe firmy i organizacje, które zatrudniają mniej niż 50 pracowników, nie mają obowiązku tworzenia regulaminu pracy. Wszędzie tam, gdzie zatrudnienie przekracza liczbę 50 osób regulamin ustala właściciel/prezes/dyrektor, tyle że zawsze w porozumieniu z reprezentującą interesy pracownicze organizacją. Nie jest to żadne widzimisię, ale opiera się na postanowieniu zawartym w Kodeksie Pracy. Podobnie zresztą rzecz się ma z jakimikolwiek zmianami wprowadzanymi do regulaminu – one zawsze muszą być konsultowane z działającą w danym miejscu pracy organizacją. Należy również pamiętać, że regulamin pracy nie może zawierać postanowień mniej korzystnych z punktu widzenia pracownika, niż przepisy zawarte w Kodeksie Pracy.

Redakcja white-tree.pl